امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 
شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرکت آب وفاضلاب استان البرز درمحدوده ای به وسعت 2000 کیلومتر از دامنه جنوب غربی رشته کوههای البرز وطالقان درشمال آغاز وتا مشکین دشت واشتهارد درجنوب ودرغرب تا نظرآباد امتداد دارد.
یکی از علل مهم واصلی تشکیل این شرکت که درتاریخ 31  خرداد 1371 صورت گرفته است، لزوم ارایه خدمات آبرسانی وجمع آوری فاضلاب با عنایت به گستردگی محدوده جغرافیایی واستقرار و اسکان جمعیت وسیع در این استان است که به مرور کرج را که قبلاً به تعبیری حومه تهران تلقی می شد،به یک شهر بزرگ وسپس شهرستانی متشکل از چند شهر تبدیل کرد و درحال حاضر از آن به عنوان کلانشهر نام برده می شود.
در حال حاضر عمده ترین منبع تامین آب مناطق زیر پوشش این شرکت،از سفره های زیرزمینی وحفر چاههای عمیق وحدود 12 درصد از نیاز آبی منطقه زیر پوشش نیز از آبهای سطحی رودخانه کرج وطالقان تامین می شود.
شرکت آبفای استان البرز به مرکزیت شهر کرج جمعیتی حدود 2000000 نفر رازیر پوشش دارد،وحوزه عملیاتی آن درقالب سه شهر شهرستان کرج،نظر آباد وساوجبلاغ شامل شهرهای:کرج، رجائی شهر، مهرشهر، فردیس، کمالشهر، محمدشهر، مشکین دشت دشت، ماهدشت، اشتهارد، هشتگرد، شهر جدید هشتگرد، آسارا، نظرآباد، طالقان، کوهسار، چهار باغ وگرمدره گسترده است.مهمترین اهداف شرکت آبفای استان البرز عبارتند از :ایجاد وبهره برداری از تاسیسات تامین وتوزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ،دفع وتصفیه خانه فاضلاب،نوسازی تاسیسات وشبکه های موجود آب وفاضلاب وجلب رضایت وتکریم مشترکان از طریق ارایه خدمات مطلوب.
ارکان این شرکت عبارتند از:مجمع عمومی که اعضای آن شامل مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران،استانداری 
تهران ومدیر عامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران است.هیئت مدیره شامل سه عضو اصلی(که یکی از آنها مدیر عامل است)ودوعضو علی البدل بمدت دو سال است.مدیر عامل وبازرس قانونی نیز از دیگر ارکان محسوب
 می شوند.
تعداد مشترکان شرکت 270000 مشترک بوده وطول کل شبکه توزیع 2262 کیلومتر وخطوط انتقال 300 کیلومتر است.درحال حاضر دو تصفیه خانه آب نیز فعال بوده که مدول اول تصفیه خانه شماره 2 واقع در رجائی شهر نیز اخیراً وارد مدار بهرهبرداری شده است.تعداد چاههای تامین کننده آب شهروندان288 حلقه بوده که آب تولیدی آنها با احتساب آب استحصالی از منابع سطحی،درمجموع 8 متر مکعب درثانیه است.
درحال حاضر تعداد66 مخزن با مجموع حجم وظرفیت بالغ 222 هزار متر مکعب بوده است.این شرکت دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه معتمد نیز محسوب می شودوکلیه مراکز ومنابع تولید وتوزیع آب شرب را بصورت منظم وروزانه کنترل ونظارت می کند.
 محسوب می شود وکلیه مراکز ومنابع تولید وتوزیع آب شرب را بصورت منظم وروزانه کنترل ونظارت می کند.
اجرای شبکه فاضلاب از سال 1374 درمنطقه مهرشهر وسپس مناطقی از کرج آغاز وتاکنون 199 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده وتاکنون 8500 رشته انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی نیز به شبکه فاضلاب متصل شده است.
هــمچنین عمــلیات احداث تصــفیه خانه فاضـلاب کرج از سال 1380 آغاز ونیم مدول اول آن در ســال 1386 به بهره برداری رسید.